Terms and conditions

 

 

VOORWAARDEN
Algemene verkoop-, leverings-,
en aannemingsvoorwaarden
Gedeponeerd 16 september 2006 bij de Kamer van Koophandel Rotterdam
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit:
AlgemeEN G EDEELTE
I Algemene bepalingen art. 1 - 12
Bijzonder G EDEELTE
II Levering van goederen art. 13 - 14
III Aanneming van werk art. 15 - 24
Indien sprake is van een Overeenkomst waarop naast het Algemeen Gedeelte meerdere
onderdelen van het Bijzonder Gedeelte van toepassing zijn, is per onderdeel van de
Overeenkomst
het daarmee corresponderende onderdeel van het Bijzonder Gedeelte van
toepassing. Indien een zodanig onderscheid niet of onvoldoende gemaakt kan worden of
sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Bijzondere Gedeelten onderling, geldt het
Bijzonder Gedeelte dat voor Opdrachtnemer het meest gunstig is.
AlgemeEN G EDEELTE
I Algemene bepa lin gen
Artikel 1 Algemeen
Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan: 4GRD
Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan
Opdrachtnemer een opdracht verstrekt terzake de levering van goederen en/of de
uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke door
Opdrachtnemer wordt aanvaard.
Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
gesloten overeenkomst terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van
werkzaamheden en/of het verrichten van diensten.
Artikel 2 Overeenkomst
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten
aan en met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding
anders vermeldt.
3 Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een
schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.
4 Aan informatie in offertes, prospecti, folders, artist-impressions en informatiemateriaal
van Opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend.
5 De Overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging
van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever binnen zeven werkdagen na datum van
verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Opdrachtnemer
heeft kenbaar gemaakt.
6 Opdrachtnemer levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen,
overeenkomstig hetgeen Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht veronderstellen.
7 Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de
Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn
gaat eerst in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van
het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een overeengekomen
levertijd wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen
het moment van overeenkomen en het moment waarop alle voor de uitvoering van het
werk noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn gekomen.
8 Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem ter beschikking te stellen
gegevens, materialen, constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan
Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat Opdrachtnemer
haar werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan
Opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer
te vergoeden.
9 Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het
aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen
voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 3 Intellectuele eigendom
1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten,
octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,
programmatuur enz.
2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer
ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht.
3 Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer, en mag door Opdrachtgever slechts
worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
4 Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op
welke wijze dan ook, behoudens voorzover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband
met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voorzover een
geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.
Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
1 Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer
totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens
Opdrachtnemer heeft voldaan. Zolang Opdrachtnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan, verplicht Opdrachtgever zich jegens Opdrachtnemer om het
geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet
te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming
van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom
terstond opeisbaar.
2 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens
Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is
voorbehouden, terstond terug te nemen. Voorzover noodzakelijk zal Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen
en/of terreinen, waarvan Opdrachtgever eigenaar danwel beheerder is, zodat Opdrachtnemer
zijn eigendom(men) kan revindiceren.
3 Door Opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend
aan vorderingen van Opdrachtnemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.
Artikel 5 Reclame
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer geen beroep meer
doen, indien hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs
had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 6 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders,
aanwijzingen en instructies.
2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken,
bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, danwel door
hem zijn voorgeschreven.
3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, zijn voor rekening
van Opdrachtgever.
4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn
opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
Artikel 7 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
1 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan wordt de
aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer geregeld door het bepaalde in onderhavig
artikel en Bijzonder Gedeelte III.
2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door Opdrachtgever
aangeleverde materialen dan staat Opdrachtnemer gedurende zes maanden in voor
de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet
deugdelijk is uitgevoerd, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert;
- het gebrek herstelt;
- Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Opdrachtnemer
gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat
de levering niet deugdelijk is geweest, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit verlening van een dienst en blijkt deze dienst
ondeugdelijk te zijn verricht, zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de dienst (gedeeltelijk) opnieuw uitvoert danwel herstelt;
- Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
5 Indien en voorzover Opdrachtgever en Opdrachtnemer fabrieksgarantie zijn overeengekomen,
kan Opdrachtgever van Opdrachtnemer uitsluitend en alleen nakoming van deze
fabrieksgarantie verlangen.
6 Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een
eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke
waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen.
7 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit
artikel, indien hij zelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.
8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade,
waaronder bedrijfsschade, omzetschade, gederfde winst, imagoschade, milieuschade enz.
9 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot nakoming van de in
dit artikel omschreven verplichtingen van Opdrachtnemer.
Artikel 8 Overmacht
Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Opdrachtnemer, welke van dien aard zijn
dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan
worden verlangd, waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen werkstaking,
bedrijfsstoring, stagnatie der toelevering, onbevaarbaarheid van waterwegen, grondstoffengebrek,
de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van
Opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, gelden als overmacht en
geven Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te
annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van tijdelijke overmacht
heeft Opdrachtnemer het recht naar keuze òf de levering gedurende die tijd op te schorten òf
de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, alles eveneens zonder
enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 9 Betaling
1 Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum.
2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren danwel in
termijnen te factureren.
3 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd
ter hoogte van 1% per maand, alsmede vergoeding van alle te maken incassokosten.
Artikel 10 Opschorting, verrekening en ontbinding
1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.
2 In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft
Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
a indien Opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt,
dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling
wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of
curatele wordt gesteld;
b indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel
of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt danwel staakt;
c indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten
in de nakoming van zijn verplichtingen.
Het voorgaande laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet.
3 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van een of
meer van de groepsmaatschappijen behorende tot de 4GRD-groep namens zodanige
groepsmaatschappij(en) te verrekenen met vorderingen die Opdrachtgever heeft op Opdrachtnemer
uit hoofde van de Overeenkomst. Voorzover enigerlei toestemming van de zijde van
Opdrachtgever is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk
aan Opdrachtnemer te zijn verleend.
4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen
voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
Opdrachtgever
zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Opdrachtgever geen of
onvoldoende zekerheid stelt, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtnemer.
Artikel 11 Uitbesteding
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
Artikel 12 G eschillen en toepasselijk recht
1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van
een tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts
door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de gewone
rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig haar
statuten, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave door Opdrachtnemer luidden.
2 Opdrachtnemer is bevoegd geschillen tot een bedrag van e 25.000,- aanhangig te maken bij
de Rechtbank te Rotterdam.
3 Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the
international Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.
Bijzonder G EDEELTE
II L EVERING VAN G OEDEREN
Artikel 13 Wijze van levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek Opdrachtnemer in
overeenstemming met de Incoterms 2000.
Artikel 14 Plaats van levering
Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de goederen worden geleverd op een
vervoermiddel, op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen,
dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk
daarbij in de buurt. Opdrachtnemer behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot
waar het voertuig over een behoorlijk bereidbaar terrein op een goede losplaats kan komen.
Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft
Opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is.
III AANNEMING VAN WERK
Artikel 15 Verplichtingen van Opdrachtgever
1 Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen
(zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
- over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd;
- over deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de bouwplaats voor aanvoer,
opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, telefoon, fax, verlichting,
verwarming, gas, perslucht en water.
2 De benodigde elektriciteit, gas en water komt voor rekening van Opdrachtgever.
3 Opdrachtgever garandeert, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen,
die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt.
4 De directievoerder is bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen tenzij en voorzover niet
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5 Voorzover relevant is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer voor aanvang van het werk
schriftelijk op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen.
Artikel 16 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en
schadevergoeding wegens te late oplevering
1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is bepaald in werkbare
werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen
of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet
individuele vrije dag.
2 Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van
Opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste
deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
3 Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is
zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen
dag van oplevering.
4 Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende
omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering, niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
5 Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een
gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 50,-, tenzij een ander bedrag is overeengekomen.
Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als
dag van oplevering, in afwijking van het bepaalde in artikel 18, eerste lid, de dag waarop
Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 17, eerste lid Opdrachtgever heeft uitgenodigd tot
opneming van het werk, mits het werk vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat
artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor
Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende
schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.
Artikel 17 Opneming en goedkeuring
1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Opdrachtnemer
voltooid zal zijn, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van
het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen
acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in
aanwezigheid van Opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of Opdrachtnemer aan
zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen acht
dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval
met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid,
in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van
de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring
aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Opdrachtnemer is verzonden.
3 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al
dan niet is goedgekeurd, aan Opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht op de
achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
4 Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan
Opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot Opdrachtgever richten, met
verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit
verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag
te zijn goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en
derde lid overeenkomstige toepassing.
5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt
genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als
dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
6 Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden
tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet
in de weg staan.
7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
Artikel 18 Oplevering en onderhoudstermijn
1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 17 is of geacht
wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd,
geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2 Opdrachtnemer is gehouden de in artikel 17, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig
mogelijk te herstellen. Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de onderhoudstermijn
30 dagen en gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste
lid als opgeleverd wordt beschouwd. Opdrachtnemer is gehouden gebreken welke in de
onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering
echter van die waarvoor Opdrachtgever op grond van artikel 6, eerste lid, verantwoordelijkheid
draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 6, tweede lid, aansprakelijk is.
Artikel 19 Aansprakelijkheid na oplevering
1 Na oplevering – en indien partijen een onderhoudstermijn zijn overeengekomen na het
verstrijken van deze onderhoudstermijn – is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door
schuld van Opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek
bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en
Opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
2 De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk,
indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden
aangemerkt is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop
van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als
een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw in gevaar brengt.
Artikel 20 Schorsing, beëindiging van het werk in
onvoltooide staat en opzegging
1 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.
Voorzieningen, die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als
meerwerk verrekend. Schade die Opdrachtnemer tengevolge van de schorsing lijdt, dient
hem te worden vergoed.
2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat komt deze niet voor rekening
van Opdrachtnemer.
3 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Opdrachtnemer bovendien vorderen,
dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan.
Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel
reeds door Opdrachtnemer betaalde bouwstoffen.
4 Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is Opdrachtnemer bevoegd
het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende
lid te worden afgerekend.
5 Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Opdrachtnemer
heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als
gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de
beëindiging bespaarde kosten.
Artikel 21 Bouwstoffen
1 Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun
bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
2 Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring
dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk. Opdrachtnemer is bevoegd bij de
keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. Door Opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
3 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen
vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster,
wordt bewaard.
4 De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze
wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd.
5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is
of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk
voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen, kosten en schade.
6 Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt Opdrachtgever het risico van verlies en/of
beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd
dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van Opdrachtgever verblijven.
Artikel 22 M eer- en minderwerk
1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
- ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst danwel de voorwaarden van uitvoering;
- ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
- ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
- in de gevallen als bedoeld in artikel 20 eerste lid.
2 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het
totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk
aan 10% van het verschil van die totalen.
3 Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk
worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van
Opdrachtnemer en van Opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.
4 Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn
begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
-              het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de Overeenkomst onvoldoende
nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
5 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Opdrachtnemer
berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, telkens te verhogen
met een aannemersvergoeding van 10%.
6 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de
kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet
afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost,
waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling
die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Opdrachtnemer redelijkerwijs
rekening heeft moeten houden.
7 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken
daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze
afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
8 Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden
te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden
van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.
Artikel 23 Prijs
1 De in de Overeenkomst vermelde prijs is exclusief B.T.W. en, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten
tijde van het moment van aanbieding.
2 Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan
Opdrachtgever overeenkomstig de voor de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde
risicoregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3 Indien partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal Opdrachtnemer
de werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven
en opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij Opdrachtgever in rekening brengen.
De bestede uren en materialen worden door Opdrachtnemer geregistreerd en geadministreerd.
De registratie en administratie van Opdrachtnemer is in alle gevallen bindend
voor Opdrachtgever.
Artikel 24 CAR-verzekering
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer medeverzekerd op
een door Opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks
(C.A.R.)-verzekering, waarvan de voorwaarden voor Opdrachtnemer op diens verzoek
bij Opdrachtgever ter inzage liggen.

Contact Us

 

Headquaters 4GRD
Paviljoensgracht 7
2512 BL
The Hague
The Netherlands
M: info@4GRD.com
Kvk: 54729769